Yalansavar

starstarstarstarstar

Sorgulay?c? dü?ünce ve bilimsel yönteme gönül vermi? bir grup skeptik ve bilim tutkunun bir araya gelmesiyle kurulmu? Yalansavar ekibinin resmi podcast?. Yap?mc?l??? ve sunuculu?unu Dr. I??l Ar?can'?n üstlendi?i bu podcastta her bölümde farkl? ekip üyeleri ile ele?tirel dü?ünce ve ?üphecilik hakk?nda sohbet edecek, mant?ksal safsatalara ve argüman irdeleme yöntemlerine de?inecek, sözdebilimden paranormal iddialara, ?arlatanl?ktan yan?lt?c? haberlerde dek muhtelif as?ls?z iddialar? irdeleyece?iz. (yalansavar.org)

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Yalansavar 20 - Alkali Diyet

Yalansavar 20 - Alkali Diyet

September 30th, 2019

Uzunca bir aradan sonra podcast yay?nlar?m?za son dönemde oldukça popüler olan Alkali Diyet kavram?n? irdeleyerek devam ediyoruz. ?çinde kafa kar??t?ran… Go to Episode

Yalansavar 19 - 2019 Kehanetleri

January 10th, 2019

2019 y?l?n?n ilk bölümünde ünlü astrologlar taraf?ndan 2018 için yap?lm?? yap?lm?? muhtelif kehanetleri mercek alt?na al?yoruz. Ünlü astrologlar?n… Go to Episode

Yalansavar 18 - Kanıya varma

December 9th, 2018

Podcast?m?z?n bu bölümünde gündelik ya?ant?m?zda nas?l kan? olu?turdu?umuzdan, neyin daha inan?l?r oldu?una nas?l karar verdi?imizden, inan?l?r buldu?umuz… Go to Episode

Yalansavar 17 - Palavra, palavra, palavra...

October 25th, 2018

Podcast?m?z?n bu bölümünde, bir okurumuzu bize yöneltti?i "sizce do?ru budur diyebilece?iniz güvenilir bilgilere nas?l ula??yorsunuz?" sorusundan… Go to Episode