Zawsze i Wsz?dzie Mo?esz Wszystko Podcast

starstarstarstarstar

Zawsze i Wsz?dzie Mo?esz Wszystko! To moje ?yciowe podej?cie, którym chc? zarazi? ludzi, aby zainspirowa? ich, ?eby sami je sprawdzili. Razem z moimi go??mi poka?? Ci t? ide? z wielu punktów widzenia. Dowiesz si? o znanych artystach, gwiazdach, sportowcach, pasjonatach oraz utalentowanych osobach. Od dawien dawna, ?wiat mo?na postrzega? przez pryzmat tych, którzy mówi? oraz tych, którzy robi?. Bardzo cz?sto, Ci którzy mówi?, nie maj? realnych efektów. A Ci, którzy potrafi? co? zrobi?, nie zawsze potrafi? wyja?ni?, co robi?. Potrzeba zupe?nie innego, unikalnego spojrzenia oraz serii pyta?, ?eby to z nich wydoby?. Oni sami, cz?sto nie uwa?aj? si? za nikogo specjalnego. S?dz?, ?e to, co robi?, jest normalne i ka?dy tak potrafi. Podczas gdy okazuje si?, ?e prawda jest inna. Gdyby ludzko?? zna?a ich wynalazki, rozumia?a ich podej?cie, nauczy?a si? wykorzystywa? ich potencja?, to ?wiat by?by lepszym miejscem.

Claim this podcast

Remove this podcast

This podcast does not have any episodes.