„Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesno??” – wystawa Muzeum Historii Polski

starstarstarstarstar

„Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesno??” to opowie?? o tym, co oprócz zmian gospodarczych przynosi ze sob? rewolucja przemys?owa na ziemiach polskich pod zaborami. Dominuj? szybko rozwijaj?ce si? miasta, zmienia tryb ?ycia wi?kszo?ci ludzi. Nast?puj? przemiany demograficzne i spo?eczne, które skutkuj? zmianami w urbanistyce, higienie, a nawet kulturze. W ci?gu niespe?na stu lat rodzi si? kultura konsumpcyjna i masowa, kszta?tuj? zr?by spo?ecze?stwa obywatelskiego, demokratyzuj? si? codzienne przyjemno?ci. Z rzadka dot?d spotykaj?ce si? warstwy spo?eczne zaczynaj? przebywa? w podobnych miejscach, wspólnie oddaj?c si? rozrywce, co jednocze?nie staje si? dodatkowym impulsem dla odrodzenia narodowego. 

Lektor i autor tekstów: Micha? Kopczy?ski
Przygotowanie podkastu: Fundacja „Otwórz si?”
Organizator wystawy: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Dofinansowano ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sponsor: Polska Wytwórnia Papierów Warto?ciowych
Partnerzy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
Scenariusz wystawy: Micha? Kopczy?ski, Gra?yna Szel?gowska
Komisariat wystawy: Joanna Kalicka, Micha? Kopczy?ski, Monika Matwiejczuk, Konrad Morawski

Link do pobrania aplikacji mobilnej z audioprzewodnikiem do wystawy: LINK
Link do pobrania podkastu w iTunes: LINK


Wszystkie materia?y na stronie podkastu s? dost?pne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrze?one na rzecz Muzeum Historii Polski.

Podcasts.com RSS Feed URL

This podcast does not have any episodes.